Angående risk för smittspridning genom användande av Dräger alkolås

I influensatider får vi alltid frågor om smittspridning vid användning av alkolås.
Dräger har låtit ett ackrediterat laboratorium i Lübeck undersöka eventuell risk för smittspridning genom alkolåset. Denna information kan vi kommunicera efter samråd med Dräger:

”Dräger har gjort en mikrobiologisk undersökning av vårt alkolås relaterat till smittspridning. Bifogat finner du rapporten. Undersökningen visar att man efter att ha utfört ett utandningsprov i Dräger Interlock 5000/7000 (i likhet med andra Dräger-produkter för att mäta alkohol i utandningsluften, t ex Interlock XT) hittas endast de luftburna smittoämnena på det utbytbara munstycket. Vid enhetens luftutlopp kan vissa hudbakterier hittas, vilka hamnat där genom hanteringen av enheten. Alkolåsets luftvägskanal, inklusive sensorerna där, värms före och under drift. Detta innebär att fukt torkar omedelbart efter användning och skapar en miljö som är fientlig mot bakterier och virus. Den elektrokemiska sensorn värms också upp och är fylld med en syra för att utesluta bakterietillväxt också under munstycket. Även när du använder funktionen ”bakåt-sug” kan det antas att spridningen av bakterier emellan olika användare effektivt kan förhindras genom utbyte av munstycket.

Det är viktigt att alltid byta munstycke samt ha god handhygien.”

Förhoppningsvis ska ovanstående utsago från Dräger bidra till lite större trygghet. Betänk att Drägers största verksamhet är just medicinsk utrustning, så detta är inget nytt för dem att hantera.

Notera att datumet gör gällande att testet är utfört i förebyggande syfte i samband med att nuvarande version av alkolåset släpptes 2014.
COVID-19 är i sig inte väsensskilt från andra förekommande och återkommande influensavirus i varken uppbyggnad eller beteende, så rapporten är till fullo aktuell.

I tillägg ska vi nämna att det är direkt olämpligt att använda handsprit/desinfektionsmedel på själva handenheten, då ångor kommer att tränga in och orsaka allvarliga driftstörningar.
Allmänt sett är det viktigt att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, samt håll god hygien på både ratt och övriga ytor som berörs, samt undvik att ta på ansiktet.

Bifogad testrapport

 

Vad gäller för alkotestare?

När det gäller alkotest, gäller i sak samma lika som för alkolås. Använd alltid rena munstycken som inte hanteras oskyddade utan skyddsplasten, dvs egentvättade munstycken kommer att hanteras manuellt av någon med ökad risk för spridning. Efter användning kan munstycket enkelt ”flippas bort” genom att sätta tummen mellan munstyckets lilla vinge och alkotestaren, och risken för smitta är därmed obefintlig.
Detta gäller Dräger Alcotest 3000/5510/5820/6810/6820.

De som felaktigt använder Dräger Alcotest 3820 för att testa på andra användare än sig själva, rekommenderas att omedelbart sluta att använda dessa för det ändamålet.
Konstruktionen på munstycket är gjort för att privata individer ska använda dessa testare på sig själv, och där är hanteringen inte kritisk ur smittskyddssynpunkt. Att man tar i något (munstycket) som man själv haft i munnen anses inte som smittorisk, men att använda dessa på andra personer ökar starkt risken för att smitta åt båda hållen då man nödgas ta i den delen som man tar i munnen.

 

Förtydligande av rutiner kring rengöring av Dräger alkolås.

Det finns många frågor kring hur man bör hantera hygien gällande alkolåsen, och vilka typer av rengöringsmedel som kan användas. Här följer en rekommendation och lite att tänka på.

Hygien
Vi kan inte nog tjata om detta, då det är grundläggande gällande risk för att både sprida smitta och bli utsatt för smitta.
Virus tar sig lättast in i / ut från kroppen via våra öppningar i ansiktet, och det vanligaste sättet är att man vidrör ansiktet med händer som berört andra ytor. Läs därför allmänna råd om hur man rengör händerna, och följ dessa!
När det gäller fordon finns det många ytor som kan sprida smitta; handtag, ratt, spakar, knappar, terminaler och andra ytor man normalt berör i hanteringen av fordonet.
Den ytan som förare vanligen har mest uppmärksamhet och aktsamhet om är alkolåset, vilket är bra ur smittosynpunkt just nu. Man tänker sig gärna för innan man använder alkolåset, och bara genom detta medvetande har man som individ reducerat risken för överföring markant.

Med det sagt är det också enormt viktigt att tänka på att överföring kan ske genom överföring till det egna (rena) munstycket om man tagit i ratt eller andra ytor innan dessa rengjorts.
VIKTIGT! Rengörs inredningen och händer med sprit, kommer föraren att behöva vädra kupén i flera minuter innan hantering av munstycke och alkolås. De ångor som finns kvar i kupén är väldigt starka i alkolåsets värld, och alkolåset kommer att reagera även på låga koncentrationer som då andas in i lungorna och sedan ut i alkolåset.

Rengöring

VIKTIGT! Alkolåsets handenhet kan INTE rengöras med någon form av alkohol, dvs varken Etanol, Metanol, eller Isopropanol (2-Propanol). Följande ämnen kan störa sensorn, och ska även de undvikas:

– Aldehyd-baserade
– Klorbaserade
– Väteperoxidbaserade
– Bensalkoniumklorid (med en koncentration högre än  > 0.5g per 100g)

Det här är viktigt, då ångor från spriten kommer att tränga in i alkolåset och göra det obrukbart för flera timmar. Kommer sprit i vätskeform in i alkolåset kan det ta flera dagar innan alkolåset fungerar igen, och det är STOR RISK FÖR ATT MAN PERMANENT SKADAR ALKOLÅSET!

Rekommendationen är att använda s.k. wipes (dukar) fuktade i antiseptiskt medel. Wipes som används får inte vara så våta att de droppar vätska.

Några vi kan tipsa om är:

– Pal TECH Multi Surface Antibacterial Wipes https://www.palinternational.com/en/industrial/wipe-products/multisurface-antibacterial-wipes/

– Ecolab Sani-Cloth Active https://en-de.ecolab.com/offerings/pre-impregnated-wipes/sanicloth-active

Förutom dessa är vanliga rengöringsmedel som är fettlösande effektiva rengöringsmedel. Var försiktig så inte vätska tränger in i alkolåset!

Rengöra med ånga är också effektivt, då virus dör vid relativt låga temperaturer. Var försiktig så inte vätska tränger in i alkolåset!

 

OBS! Om handenheten rengörs väldigt ofta under en längre period kan livslängden för bränslecellsensorn minskas. Rengöringsmedel och desinfektionsmedel sätter stress på sensorn och känsligheten kan minskas. Det är rekommenderat att utföra kalibreringar regelbundet.